HOME

 Servis IT  │  Kamerové systémy  │  Elektro revízie  │ Kontakt

 
     
 

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

 
     
  Ponúkame Vám výkon východzích aj pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických rozvodov a zariadení nízkeho napätia (nn). Odborné prehliadky a skúšky vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. v priemyselných objektoch, školách, hoteloch, bankách, rodinných domoch, bytoch a pod.  
     
  OPaOS elektrických spotrebičov a ručného náradia  
  Odborná prehliadka a odborná skúška ("OPaOS") je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča. Do tejto kategórie spadajú elektrické zariadenia informačnej techniky, elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické a elektronické meracie prístroje a ostatné spotrebiče podobného charakteru. OPaOS má preukázať, že elektrický spotrebič či elektrické náradie vyhovuje požiadavkám noriem STN 33 1600 a STN 33 1610.  
     
  OPaOS bleskozvodov  
  Je dôležité, aby budovy ktoré sú chránené pred bleskom zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny boli skontrolované a dôležité hodnoty overené meraním. Lehoty pravidelných OPaOS sa určujú podľa druhu objektu. Vykonávajú sa na základe noriem STN EN 62305-1-4, STN 33 1391.  
     
  OPaOS elektrickej inštalácie v budovách  
  Predmetom OPaOS je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Preveruje sa napr. prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, podružné rozvádzače, svetelné zásuvkové a technologické obvody s pripojenými inými spotrebičmi. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem STN 33 1500, STN 33 1620, a STN 33 2000-6-61.  
     
 

  Upozornenie zamestnávateľom - vykonávanie revízií spotrebičov je povinné  

 
  Na základe zákona č. 124/2006 Z.z. je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch revízie a kontroly elektrických zariadení a spotrebičov, ako sú napr. pevné elektroinštalácie, spotrebiče používané pri administratívnych činnostiach, t.j. výpočtová technika.

Revízie elektrických spotrebičov (výpočtová technika, kuchynské spotrebiče, atď.) majú byť uskutočnené 1x za 24 mesiacov a kontrola týchto zariadení vykonaná 1x za 6 mesiacov.Revízie elektrického zariadenia (zásuvkové, svetelné obvody, atď.) v základnom prostredí sú povinné každých 5 rokov. V prípade ubytovacieho alebo školského zariadenia je revízia povinná každé 3 roky.

Na základe § 19 písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 100 000 €, zákaz činnosti alebo iný trestný postih.

 
     
 

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

 
     
  Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov  
  Skupiny elektrických spotrebičov  
 
A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu uživateľovi
B - spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách a pod.)
C - spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely, a pod.)
E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti
 
 

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov

Skupina spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 2 mesiace pred použitím 3 mesiace pred použitím 6 mesiacov
C pred použitím 6 mesiacov pred použitím 12 mesiacov pred použitím podľa STN 33 1500
D 1 týždeň 12 mesiacov 1 mesiac 12 mesiacov 3 mesiace podľa STN 33 1500
E 1 mesiac 12 mesiacov 6 mesiacov 24 mesiacov 12 mesiacov podľa STN 33 1500
 
     
  Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického ručného náradia  
  Skupiny elektrického náradia podľa pracovného využitia  
 
skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)
skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)
skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok)
 
 

Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia

skupina

náradie triedy ochrany

lehoty revízií

A

I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov

B

I 3 mesiacov
II a III 6 mesiacov

C

I 2 mesiacov
II a III 3 mesiacov
 
     
 

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

 
 

Lehoty pravidelných revízií elektrických zariadení
Druh prostredia podľa STN 33 0300

Lehoty revízií v rokoch

Lehoty pravidelných revízií podľa určeného prestredia

Základné 5
Normálne 5
Studené 3
Horúce 3
Vlhké 3
Mokré 1
So zvýšeniu koróznou agresivitou 3
S extrémnou koróznou agresivitou 1
Prašné s nehorľavým prachom 3
S otrasmi 2
S biologickými škodcami 3
Pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
Vonkajšie 4
Pod prístreškom 4

Lehoty pravidelných revízií podľa umiestnenia elektrického spotrebiča

Priestory určené k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb 2
Murované obytné a kancelárske budovy (mimo bytové priestory) 5
Rekreačné strediská, školy, škôlky, hotely 3
Objekty, alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa horlavosti C2, C3 2
Pojazdné a prevozné prostriedky (napr. miešačky a dopravníkové pásy) 1
Dočasné zariadenia 0,5